Регистрийн дугаар:    Хичээл 1 ЭЕШ оноо:

    Хичээл 2 ЭЕШ оноо: